Wegens de zomervakantie zijn wij gesloten van zaterdag 29 juli t/m zaterdag 19 augustus.

Garantievoorwaarden

Artikel 1

Materiaal
3 jaar volledige garantie met inachtname van onderstaande artikelen. De garantie blijft gelden vanaf de factuurdatum.

Artikel 2

2.1 Montage
Stijlvol Glas in Lood geeft geen enkele garantie op gebreken, die te wijten zijn aan foutieve montage van de geleverde materialen. (De eisen gesteld in de Nederlandse norm NEN 3576 en de richtlijnen uit NPR 3577 of vervangbladen hiervan).

2.2 Isolatieglas
Stijlvol Glas in Lood geeft geen enkele garantie op inbouw tussen isolatieglas.

Bij de levering van nieuw of bestaand glas-in-lood bestemd voor inbouw tussen isolatieglas, is de Stijlvol Glas in Lood niet aansprakelijk voor eventuele gebreken, ongerechtigheden aan glas, lood, koperprofielen of andere gebruikte materialen. Het breukrisico is voor rekening van de wederpartij.

Als Stijlvol Glas in Lood gebruikt maakt van door een derde gemaakt glas-in-lood tussen isolatieglas is Stijlvol Glas in lood niet aansprakelijk voor kleine ongerechtigheden welke kunnen ontstaan bij het schoonmaken en monteren tussen isolatieglas gelet op het feit dat het schoonmaken handmatig gebeurt.

Artikel 3

Stijlvol Glas in Lood garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde materialen, met inachtname van de specifieke eigenschappen van de toegepaste materialen. Onder deugdelijkheid wordt verstaan weerbestendigheid, lichtdoorlating en waterdichtheid onder normale omstandigheden, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 4. Krachtens deze garantie zullen alle voorkomende gebreken, die te wijten zijn aan materiaalfouten op kosten van leverancier zo spoedig mogelijk worden hersteld.

Stijlvol Glas in Lood geeft geen enkele garantie betreffende de functionele geschiktheid van de geleverde en gemonteerde materialen en constructie voor de onderhavige toepassing.

Artikel 4

Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard en derhalve wordt door Stijlvol Glas in Lood geen garantie gegeven voor:

  • gebreken/schade, die zijn/is veroorzaakt door onoordeelkundig en/of onjuiste behandeling of het nalaten van voorgeschreven periodiek onderhoud door of namens de opdrachtgever.
  • gebreken/schade, die het gevolg zijn/is van werkzaamheden, die niet door of vanwege Stijlvol Glas in Lood uitgevoerd dan wel veroorzaakt zijn door bij die werkzaamheden gebruikte materialen, chemicaliën en/of bouwstoffen.
  • gebreken/schade, die zijn/is ontstaan als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, etc.
  • gebreken/schade, die zijn/is ontstaan als gevolg van overmacht, brand, vallende voorwerpen, baldadigheden, doorvallen, molest, en extreme weersomstandigheden waaronder storm.
  • gebreken/schade, die zijn/is ontstaan aan of door materialen die op uitdrukkelijk voorschrift van de opdrachtgever door Stijlvol Glas in Lood zijn toegepast terwijl Stijlvol Glas in Lood het gebruik van de materialen heeft ontraden.
  • gebreken/schade die het gevolg zijn/is van vormveranderingen in de bouwkundige constructies.
  • het aanbrengen van veranderingen in structuur van de isolerend dubbelglas eenheid (beplakken met folie het aanbrengen van roeden en schilderwerk op het glas daaronder begrepen).

Artikel 5

Rechten op garantieaanspraken vervallen bij niet tijdige betaling of onvolledige betaling. Een beroep op garantie dient te worden gedaan binnen 8 dagen na constatering van enig aan het product klevende onvolkomenheden. Stijlvol Glas in Lood is niet aansprakelijk voor vervolgschade of andere aanspraken van welke aard dan ook die voortvloeien uit levering, herlevering, montage en/of her montage. Het feit dat één of meer van de onderhavige voorwaarden tengevolge van wettelijke en/of rechterlijke beslissing (ver)nietig(d) zijn of worden, laat onverlet de geldende toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige.

Artikel 6

Eenheden waartussen in de spouw oud/bestaand glas in lood (wat niet opnieuw verlood is), aangeleverd glas in lood vervaardigd door derden ingebouwd in welke vorm dan ook valt buiten de garantie.

Artikel 7

De garantieclaim moet te allen tijde worden ingediend via de glasleverancier, die het glas aan de afnemer verkocht heeft en wiens naam en adres vermeld zijn op het garantiebewijs.